เครื่องออโตเมชั่น

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเอ็น 2558 การช่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณกฤตภาส ศรีจริยา

เริ่มแรกจากการเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ญี่ปุ่น) แห่งหนึ่ง ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic machine) ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เรียนรู้วิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ร่วมกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของโปรเจคงานต่างๆ ทุกงาน เมื่อถึงจุดอิ่มตัวต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงลาออกจากงาน มาเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา เมื่อปี พ.ศ. 2557 ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดระบบ Air conditioner สำหรับอาคาร บ้านเรือน สำนักงานต่างๆ และรับเหมางานล้างทำความสะอาด Jig fixture ดำเนินงานมาได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่า ได้เห็นสภาวะแวดล้อมโดยรอบ มีการแข่งขันราคาที่ต่ำลงและคู่แข่งขันที่สูงขึ้น จึงคิดทบทวนหาแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งยากที่จะมีใครทำเหมือนได้ และมองเห็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ อีกทั้งสามารถลดค่าจ้างแรงงานลงได้ ค้นหาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ เองได้ ซึ่งทำให้เราควบคุมคุณภาพงานและต้นทุนงานที่สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดชีวิตการทำงานในรั้วบริษัท มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อมีแนวความคิดนี้เกิดขึ้น และรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จึงผลันตัวมาทำงานที่เราถนัด เข้าใจ และชำนาญมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากการไปจดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเอ็น 2558 การช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มเสนอไอเดีย เสนอราคางานกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแรกของเรา ก็คือ บริษัทเอกชน (ญี่ปุ่น) แห่งหนึ่ง ซึ่งเราเคยทำงานอยู่นั่นเอง และก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งลูกค้ารายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน